Következõ kiszállítás: május 25, szerda!
Megrendelések személyes átvétele legközelebb május 23 és 24. (hétfő és kedd) 10 - 18 h. A hét többi napján telefonos időpont-egyeztetéssel (+36 30 95 905 95).
FS. tanácsadó képzés tanúsítvánnyal június 7-től! Részletek
Keresés:

Válassz az alábbi keresési lehetőségek közül:

 

Feng Shui önképző!Éves orvoslás - 2022

Következõ kiszállítás: május 25, szerda!
Megrendelések személyes átvétele legközelebb május 23 és 24. (hétfő és kedd) 10 - 18 h. A hét többi napján telefonos időpont-egyeztetéssel (+36 30 95 905 95).
FS. tanácsadó képzés tanúsítvánnyal június 7-től! Részletek

Adatkezelési tájékoztató

Tartalom

Letölthető dokumentumok

1. Bevezetés

A Feng Shui Centrum Bt. és ügyvezetője, Szilvásy Judit (mint adatkezelő - lásd a a 2. pontban) elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. Magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatás tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai és európai uniós jogszabályokkal.

Az adatkezelő megtesz minden technikai és szervezési intézkedést annak érdekében, hogy ügyfelei személyes adatait biztonságosan kezelje, és hogy adatkezelése megfeleljen az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (általános adatvédelmi rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek.

2. Adatkezelő

 • Az Ön adataival kapcsolatos adatkezelést Szilvásy Judit, a Feng Shui centrum Bt. ügyvezetője végzi.
 • Cég elnevezése: Feng Shui Centrum Betéti Társaság
 • Cég rövid elnevezése: Feng Shui Centrum Bt.
 • Cégjegyzékszám: 01-06-795914
 • Székhelye: 1124 Budapest, Tamási Áron u. 37. II/2.
 • Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: B/046/2020
 • Nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 27977329-1-43
 • Telefonszám: +36309590595
 • E-mail cím: info@fengshui.hu

3. Adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak

 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy - közvetlenül, vagy közvetve - azonosítható természetes személy.
 • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 • Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű, vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.
 • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy videó-felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 • Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
 • Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges, vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
 • Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - az adatok feldolgozását végzi.
 • Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
 • Harmadik személy: olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 • EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.
 • Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
 • Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése, vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

4. Kezelt adatok köre, adatkezelés célja, jogcíme, időtartama az egyes adatkezelési tevékenységekben

Adatkezelő szolgáltatásainak adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük az érintetteket. Felhívjuk az adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatok tárolásának módja: papír-alapú (számlák) és elektronikus (regisztráció, megrendelés, stb.).

Az adatkezelő által üzemeltetett weboldalak számára a Tárhely.Eu Kft. (a továbbiakban szolgáltató) biztosítja a tárhely- és domain-szolgáltatást, technikailag tehát ő is hozzáférhet a kezelt adatokhoz, így adatfeldolgozónak minősül.

A tárhely- és domain-szolgáltató cég
(mint adatfeldolgozó) adatai:
Cég név: Tárhely.Eu Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Adószám: 14571332-2-42
Levelezési cím: 1538 Budapest, Pf.: 510.
E-mail cím: support@tarhely.eu
Weboldal: tárhely.eu
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata: Kattints ide!

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: az adatkezelő által üzemeltetett weboldalak tárhely- és domain-szolgáltatása, az adatközlők által közölt adatok tárolása és továbbítása adatkezelő felé, (regisztrációk, megrendelések, rögzítése és tárolása; visszaigazoló e-mail értesítések, és elektronikus hírlevelek kiküldésének technikai lebonyolítása; IMAP, POP3 és SMTP levelezőrendszer üzemeltetése)

Adatfeldolgozó által elérhető adatok köre: valamennyi adat.

Adatfeldolgozó adatokhoz való hozzáférésének időtartama: korlátlan (ameddig a weboldalak működésének technikai hátterét az adatfeldolgozó biztosítja, ill. amíg az adatokat az adatközlő, vagy az adatkezelő véglegesen nem törli).

Adatfeldolgozó tevékenysége jelen pont valamennyi alpontjában tárgyalt weboldal esetében fennáll, így az alpontokban szolgáltató adatait külön nem részletezzük.

4.1. Adatkezelés a Web-áruházban

Érintett weboldal: Feng Shui Bolt elnevezésű web-áruház

A kezelt adatok köre: felhasználónév, név, fizetési mód, számlázási és szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, dátum, megrendelt termékek adatai.

Az adatkezelés célja: a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, számlák kiállítása, a megrendelések kiszállítása, a megrendelés teljesítésére vonatkozó kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Web-áruház használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés időtartama a vásárlás kezdeményezésének módjától függően kétféleképpen alakulhat:

 • Ha az érintett (vásárló) a vásárlás regisztráció nélkül lehetőséget választja, személyes adatai és a vásárlással összefüggő adatok kezelése a Felhasználói szerződés 5. $-ában leírtakkal összhangban a megrendelés kézbesítésétől számított 14. napig terjed. Érintettek az adatkezelés időtartamáról a vásárlás kezdetén (az adatok megadásakor) tájékoztatást kapnak. A meghatározott időszak elteltével -adataik a Web-áruház rendszeréből külön értesítés nélkül törlésre kerülnek.
 • Ha az érintett regisztrált felhasználó, a regisztráció során hozzájárulását adta adatai tárolásához és kezeléséhez, így azok a regisztráció felhasználó általi törléséig a rendszerben maradnak. Ez megkönnyíti a felhasználó későbbi vásárlásait, valamint egyéb szolgáltatások igénybevételét. Érintettek a regisztráció folyamatában tájékoztatást kapnak arra nézve, hogy regisztrációjukat (beleértve minden személyes, valamint hozzájuk kapcsolódó vásárlási adatokat) bármikor törölhetik.

Az adatok módosítását a vásárlók maguk is elvégezhetik a Web-áruház erre a célra szolgáló felhasználói felületén (Adataim módosítása, Szállítási cím hozzáadása, módosítása); de ezek módosítását és törlését a 2. pontban feltüntetett telefonos és e-mail elérhetőségek bármelyikén kezdeményezhetik.

A számlán szereplő személyes adatok megőrzése tekintetében az adatkezelő a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el, azokat 8 évig tárolja.

A Web-áruházban történő adatkezelési tevékenységek részletezése:
Tevékenység: Kezelt adatok: Adatkezelés célja:
Regisztráció név, felhasználónév, jelszó* felhasználó azonosítása
Megrendelés visszaigazolása név, e-mail cím, megrendelt termékek tájékoztatás a megrendelés rögzítéséről
Kapcsolattartás név, e-mail cím, telefonszám megrendelés pontosítása
Számlázás név, számlázási cím számla kiállítása
Kézbesítés név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám megrendelt termékek sikeres kézbesítése

(* A jelszavak az adatbázisban kódolt formában vannak eltárolva, azokhoz még adminisztrátori joggal rendelkező adatkezelő sem fér hozzá.)

A Web-áruházban megrendelt termékek kézbesítésében az alább részletezett szolgáltató és futárcég érintett. A kézbesítés érdekében adatkezelő adatokat közöl a futárcéget alkalmazó szolgáltatóval, melyeket az továbbít a futárcégnek, így ezek adatfeldolgozónak minősülnek.

A Csomagpiac Kft. (mint adatfeldolgozó) adatai:
Cég név: Csomagpiac Kft.
Cégjegyzékszám: Cg.13-09-144907
Adószám: 14864021-2-13
Levelezési cím: 2100 Gödöllő, Németh László u. 1/B.
E-mail cím: info@csomagpiac.hu
Weboldal: csomagpiac.hu
Adatkezelési szabályzat: Kattints ide!
A Fama First Kft. futárcég (mint adatfeldolgozó) adatai:
Cég név: Fama First Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-929804
Adószám: 11678526-2-43
Levelezési cím: 1183 Budapest, Akadály u. 15.
E-mail cím: info@famafutar.hu
Weboldal: www.famafutar.hu

A számlák kiállításához használt online informatikai rendszer:

A KBOSS.hu Kft. (a szamlazz.hu számlázó program üzemeltetője,mint adatfeldolgozó) adatai:
Cég név: KBOSS.hu Kft.
Levelezési cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
Telefon: +3630 35 44 789
Weboldal: szamlazz.hu

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: megrendelt termékek kézbesítése (házhoz szállítás), utánvét összegének beszedése, kezelése.

Adatfeldolgozó által elérhető adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím, utánvét összege.

Adatfeldolgozó adatokhoz való hozzáférésének időtartama: a kézbesítés (házhoz szállítás) teljesítésének befejezéséig terjed.

4.2. Adatkezelés a Feng Shui Tudástárban

4.3. Adatkezelés a Havi lakáshoroszkóp szolgáltatásban

Érintett weboldal: Feng Shui Bolt / Havi lakáshoroszkóp

A Havi lakáshoroszkóp adatkezelése a 4. 1. pontban ismertetett Web-áruházban kezelt adatokra épül: adatkezelő ugyanis a felhasználók Web-áruházban rögzített azonosítójához rendeli hozzá a Havi lakáshoroszkóp adminisztrálásához szükséges egyéb adatokat.

A kezelt adatok köre: azonosítók, név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, előfizetési adatok (kezdő dátum, záró dátum), elérhető Havi lakáshoroszkóp számok adatai.

Az adatkezelés célja: a felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, számlák kiállítása, igénylések teljesítése, elérhető tartalmak szabályozása, felhasználói kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés időtartama a felhasználói jogviszony végéig terjed. A számlán szereplő személyes adatok megőrzése tekintetében az adatkezelő a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el, azokat 8 évig tárolja.

Az adatok módosítását a megrendelők maguk is elvégezhetik a Web-áruház erre a célra szolgáló felhasználói felületén (Adataim módosítása); de ezek módosítását és törlését a 2. pontban feltüntetett telefonos és e-mail elérhetőségek bármelyikén kezdeményezhetik.

A Havi lakáshoroszkóppal kapcsolatos adatkezelési tevékenységek részletezése (melyek eltérnek a 4. 1. pontban leírtaktól):
Tevékenység: Kezelt adatok: Adatkezelés célja:
Értesítések név, e-mail cím felhasználók tájékoztatása
Számlázás név, számlázási cím számla kiállítása
Adminisztráció név, e-mail cím, előfizetési adatok felhasználó által elérhető tartalmak szabályozása

A Havi lakáshoroszkóp adatkezelésében a jelen pont bevezetésében említett adatfeldolgozón (szolgáltató) kívül más külső cég nem vesz részt adatfeldolgozóként.

4.2.1. Általános, vagy hobbi hallgatóval kapcsolatos adatkezelés

Érintett weboldal: Feng Shui Tudástár - Önképző portál

A kezelt adatok köre: név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, anyagrész-információk.

Az adatkezelés célja: a felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, számlák kiállítása, a megrendelt anyagrészek rendelkezésre bocsájtása.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást érintett az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés időtartama a felhasználói jogviszony megszűnéséig (felhasználói fiók törléséig) terjed. A számlán szereplő személyes adatok megőrzése tekintetében az adatkezelő a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el, azokat 8 évig tárolja.

Az adatok módosítását a felhasználók maguk is elvégezhetik a Feng Shui Tudástár erre a célra szolgáló felhasználói felületén (Adataim); de ezek módosítását és törlését a 2. pontban feltüntetett telefonos és e-mail elérhetőségek bármelyikén kezdeményezhetik.

A Feng Shui Tudástárban történő adatkezelési tevékenységek részletezése:
Tevékenység: Kezelt adatok: Adatkezelés célja:
Regisztráció név, felhasználónév, jelszó* felhasználó azonosítása
Igénylés visszaigazolása név, e-mail cím, igényelt anyagrész tájékoztatás az igénylés rögzítéséről
Kapcsolattartás név, e-mail cím, telefonszám szükség esetén igénylés pontosítása
Számlázás név, számlázási cím számla kiállítása

(* A jelszavak az adatbázisban kódolt formában vannak eltárolva, azokhoz még adminisztrátori joggal rendelkező adatkezelő sem fér hozzá.)

Adatkezelő az anyagrészeket képező videó-felvételeket a Youtube ill. a Vimeo videó-megosztók szerverein tárolja, és onnan teszi elérhetővé a hallgatók számára az érintett weboldal forráskódjába ágyazva. Mivel azonban a videó-megosztóval a hallgatókat érintő azonosító adatokat nem közöl, a videó-megosztó portál nem minősül adatfeldolgozónak.

A Feng Shui Tudástár adatkezelésében a jelen pont bevezetésében említett adatfeldolgozón (szolgáltató) kívül más külső cég nem vesz részt adatfeldolgozóként.

4.2.2. Adatkezelés felnőttképzési kurzusok esetében

Érintett weboldal: Feng Shui Tudástár

A kezelt adatok köre: név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím levelezési és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, legmagasabb iskolai végzettség, anyagrész-információk.

Az adatkezelés célja: a felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, számlák kiállítása, a megrendelt anyagrészek rendelkezésre bocsájtása, valamint a felnőttoktatási törvény (2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.)) által elrendelt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint az ugyanott előírt felnőttképzési (szolgáltatási) szerződés megkötése.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást érintett az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával, valamint a felnőttképzési (szolgáltatási) szerződés kitöltött és aláírt példányának megküldésével adja meg.

Az adatkezelés időtartama a felhasználói jogviszony megszűnéséig (felhasználói fiók törléséig, ill. a választott felnőttoktatási kurzus befejezéséig) terjed. A számlán szereplő személyes adatok megőrzése tekintetében az adatkezelő a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el, azokat 8 évig tárolja. Ugyanígy jár el a felnőttoktatási (szolgáltatási) szerződések hozzá eljuttatott példányaival is.

Az adatok módosítását a felhasználók maguk is elvégezhetik a Feng Shui Tudástár erre a célra szolgáló felhasználói felületén (Adataim); de ezek módosítását és törlését a 2. pontban feltüntetett telefonos és e-mail elérhetőségek bármelyikén kezdeményezhetik.

A Feng Shui Tudástárban történő adatkezelési tevékenységek részletezése:
Tevékenység: Kezelt adatok: Adatkezelés célja:
Regisztráció név, felhasználónév, jelszó* felhasználó azonosítása
Igénylés visszaigazolása név, e-mail cím, igényelt anyagrész tájékoztatás az igénylés rögzítéséről
Kapcsolattartás név, e-mail cím, levelezési cím, telefonszám szükség esetén igénylés pontosítása, valamint felnőttoktatási (szolgáltatási) szerződés aláírt példányának visszaküldése
Számlázás név, számlázási cím számla kiállítása

(* A jelszavak az adatbázisban kódolt formában vannak eltárolva, azokhoz még adminisztrátori joggal rendelkező adatkezelő sem fér hozzá.)

Adatkezelő az anyagrészeket képező videó-felvételeket a Youtube ill. a Vimeo videó-megosztók szerverein tárolja, és onnan teszi elérhetővé a hallgatók számára az érintett weboldal forráskódjába ágyazva. Mivel azonban a videó-megosztóval a hallgatókat érintő azonosító adatokat nem közöl, a videó-megosztó portál nem minősül adatfeldolgozónak.

A Feng Shui Tudástár adatkezelésében a jelen pont bevezetésében említett adatfeldolgozón (szolgáltató) kívül más külső cég nem vesz részt adatfeldolgozóként.

4.4. Adatkezelés a hírlevél-küldésben

Adatkezelő hírlevél listájára négyféleképpen kerülhet fel az érintett:

 • önkéntes feliratkozással a https://www.fengshui.hu/hirlevel.php weboldalon,
 • önkéntes feliratkozással a https://www.fengshuibolt.hu weboldalon,
 • regisztráció során (a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével) hozzájárulását adja ahhoz, hogy e-mail címére adatkezelő hírlevelet küldjön,
 • a regisztráció nélküli vásárláshoz szükséges adatok megadása során (a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével) hozzájárulását adja, hogy e-mail címére adatkezelő hírlevelet küldjön.

Amennyiben a felsorolt esetek egyike sem áll fenn, adatkezelő - összhangban a Felhasználói szerződés 8. §-ában leírtakkal - nem küld hírlevelet egyetlen érintettnek sem.

Adatkezelő kijelenti, hogy havonta legfeljebb 4 - 6 hírlevelet küld a hírlevél listájára feliratkozottaknak.

A kezelt adatok köre: név (megszólítás), e-mail cím.

Az adatkezelés célja: reklámot is tartalmazó elektronikus hírlevelek küldése az ezt igénylők részére.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Web-áruház használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozásig) terjed.

A hírlevelet lemondani minden hírlevél végén a "Leiratkozás" linkre kattintva lehet egyetlen kattintással. A leiratkozó adatait (név, e-mail cím) a rendszer automatikusan és véglegesen törli az adatbázisból. A leiratkozás módjáról minden egyes hírlevél alján pontos tájékoztatást talál a hírlevél címzettje.

Minden feliratkozó bármikor megváltoztathatja közölt adatait (megszólítás, e-mail cím) a hírlevél végén található linkre kattintva.

Az elektronikus hírlevél szolgáltatásban végzett adatkezelési tevékenységek részletezése:
Tevékenység: Kezelt adatok: Adatkezelés célja:
Feliratkozás név, e-mail cím, feliratkozás dátuma, hozzájárulás dátuma, utolsó személyes adatmódosítás dátuma feliratkozó azonosítása
Csoportosítás név, e-mail cím, csoport-azonosító érdeklődési csoportok kezelése
Hírlevél küldése név, e-mail cím csoportos hírlevelek kiküldése

Az elektronikus hírlevél adatkezelésében a jelen pont bevezetésében említett adatfeldolgozón (szolgáltató) kívül más külső cég nem vesz részt adatfeldolgozóként.

4.5. Adatkezelés rendezvényekre való jelentkezéskor

Érintett weboldal: Feng Shui Bolt / Tanfolyam időpontok

Adatkezelő rendezvényeire érintettek online jelezhetik részvételi szándékukat. Ez kétféleképpen történhet:

 • Ha érintett a Feng Shui bolt regisztrált felhasználója, jelentkezési szándékát és a jelentkezés időpontját a rendszer meglévő azonosítójához kapcsolja.
 • Ha érintett nem regisztrált felhasználó, elérhetőségi adatainak megadásával adhatja le jelentkezését.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, jelentkezés dátuma.

Az adatkezelés célja: meghirdetett tréningeken, rendezvényeken való részvételi szándék rögzítése, jelenléti ív készítése.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozásig), vagy a rendezvény lebonyolításáig terjed. Ekkor a nem regisztrált érintettek adatai törlésre kerülnek.

A feliratkozásról küldött automatikus visszaigazoló e-mail tartalmazza a leiratkozáshoz használható linket. Erre a linkre kattintva a feliratkozó a rendezvény megkezdéséig törölheti személyes adatait. Kattintásra a leiratkozó adatait (név, e-mail cím, telefonszám) a rendszer automatikusan és véglegesen törli az adatbázisból. A leiratkozás módjáról a feliratkozás folyamatában is, és a jelentkezést (feliratkozást) visszaigazoló e-mailben is pontos tájékoztatást talál az érintett.

A feliratkozás rendezvényekre szolgáltatásban végzett adatkezelési tevékenységek részletezése:
Tevékenység: Kezelt adatok: Adatkezelés célja:
Feliratkozás név, e-mail cím, telefonszám, feliratkozás dátuma feliratkozó azonosítása
Visszaigazolás küldése név, e-mail cím részvételi szándék nyugtázása
Feliratkozottak tájékoztatása név, e-mail cím, vagy telefonszám tájékoztatás esetleges időpont, vagy helyszín változásról
Jelenléti ív nyomtatása név, e-mail cím részvétel nyilvántartása

A feliratkozás rendezvényekre adatkezelésében a jelen pont bevezetésében említett adatfeldolgozón (szolgáltató) kívül más külső cég nem vesz részt adatfeldolgozóként.

4.6. Sütik (cookies)

A Web-áruház forráskódja a rendeltetésszerű és zavartalan működésének érdekében, valamint statisztikai és diagnosztikai okokból saját belső, valamint külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. E hivatkozások kibocsájtói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni, amelyek azonban nem alkalmasak személyazonosításra, csupán a felhasznált eszköz (számítógép, tablet, telefon stb.) és böngésző technikai azonosítására. A kibocsájtó a testre szabott kiszolgálás, vagy a pontos mérések érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a sütik alkalmazását tiltsa (erről bővebben saját böngészője súgójából tájékozódhat a felhasználó). A külső szerverről érkező sütik törlése, vagy tiltása a Web-áruház működésének biztonságát nem veszélyezteti, ám a belső használatú sütik tiltása lehetetlenné teszi az oldal használatát.

Az oldalra való navigáláskor az oldal alján található információs sávban tájékoztatást kap a felhasználó a sütik használatáról.

(A sütikről bővebben a jelen bekezdés alpontjaiban!)

A kezelt adatok köre: a Web-áruházban való böngészés dátuma és időpontja, letöltött oldalak URL-je.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja

Az adatkezelés időtartama a böngészési folyamat végéig (böngésző bezárása, vagy más oldalra történő navigálás) tart.

4.6.1. Belső sütik

A belső sütik a Web-áruház alapszintű használatát (böngészés) nem befolyásolják. Hiányukban azonban a következő lehetőségek nem vehetők igénybe:

 • regisztráció,
 • bejelentkezés,
 • személyes adatok módosítása, törlése,
 • termék kosárba helyezése,
 • kosár tartalmának áttekintése,
 • megrendelés leadása,
 • felhasználói azonosításhoz kötött tartalmak elérése,
 • rendezvényekre való jelentkezés.
4.6.2. Külső sütik

Google Analytics

Külső szolgáltató segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését (Google Analytics). Mivel a Web-áruház forráskódjában elhelyezett süti révén Google Analytics látogatói adatokhoz fér hozzá, adatfeldolgozónak minősül. A mérési adatok kezeléséről az adatfeldolgozó tud részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetősége: http://www.google.com/analytics.

Adatfeldolgozó a Google Analytics által gyűjtött adatokhoz csupán mérési eredmények, ill. látogatottsági statisztikák formájában jut hozzá, így ezek az adatok az egyes felhasználók beazonosítására nem alkalmasak.

Google Remarketing

A Web-áruház ún. remarketing címkéket tartalmaz remarketing lista építése céljából, így meglátogatása után külső szolgáltatók - közöttük a Google - webhelyeken hirdetéseket jeleníthetnek meg, ezek az ún. érdeklődés alapú hirdetések.

A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra, a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

Google Adwords

A Weboldal ún. konverziókövetést használ a Google Adwords hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövető süti csak korlátozott ideig létezik, elfogadása nem kötelező, semmilyen személyes információt nem rögzít és nem használ.

Google sütik beállítása

Látogató letilthatja a Google sütik használatát a Google hirdetési beállításaiban: https://www.google.com/settings/ads. A Google sütik tiltása nem befolyásolja a Web-áruház működését.

Facebook Like és megosztás

E sütik segítségével a felhasználó könnyen követheti a Web-áruház által megosztott tartalmakat a közösségi hálón, valamint könnyen oszthat meg tartalmakat Web-áruházból a saját, vagy ismerősei Facebook oldalán. Ezek a sütik segítenek abban is, hogy érdeklődési körének megfelelő hirdetések és tartalmak jelenjenek meg saját Facebook oldalán.

Facebook Pixel

A Weboldal a Facebook ún. konverziókövető pixelét használja a Facebook hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövetés során a látogató személyes adatai nem kerülnek rögzítésre.

A Facebook tiltása, nem befolyásolja a Web-áruház működését.

4.7. Szavatosság, jótállás, panaszkezelés

A kezelt adatok köre: érintett neve, címe, telefonszáma, email címe, a vásárlás adatai (termék megnevezése, jellemzői, ára, vásárlás napja, helye, ideje) a vásárolt termékkel kapcsolatos kifogás

Az adatkezelés jogalapja: az érintett jogos érdeke (Info tv. 6. § (1) bekezdés a) pontja), az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése (Info tv. 6. § (1) bekezdés b) pont)

A jogos érdek meghatározása: Érintett jogos érdeke, hogy a vásárolt termék a használat teljes ideje alatt megfelelően működjön, szükség esetén pedig érvényesíthesse szavatossági, jótállási igényét (kijavítás, kicserélés, pénzvisszafizetés).

Az adatkezelés célja: Az érintett által vásárolt termékre vonatkozó szavatosság, jótállás teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: A kifogásról készített jegyzőkönyv felvételétől számított 5 évig.

Az adatszolgáltatás módja: önkéntes.

A szavatosság, jótállás, panaszkezelés adatkezelésében adatkezelőn kívül más nem vesz részt.

5. Jogorvoslati lehetőségek

Érintettek bármikor kapcsolatba léphetnek adatkezelővel a 2. pontban feltüntetett elérhetőségeken az alábbi jogaik gyakorlása érdekében:

 • az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk, Info tv. 15. §),
 • a pontatlan adatok helyesbítése, vagy befejezetlen adatok kijavítása, (helyesbítéshez való jog GDPR 16. cikk, Info tv. 17. §)
 • személyes adatainak törlése (törléshez való jog GDPR 17. cikk, Info tv. 17. § (2) bek.),
 • az adatkezelés korlátozása (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv.),
 • érintettre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerzése, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk),
 • adatkezelés elleni tiltakozás (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk, Info tv. 21. §),
 • adatkezelési hozzájárulás visszavonása (a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja) (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.).
 • Érintettnek joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk)

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, vagy zárolását az adatkezelő 2. pontban feltüntetett elérhetőségein.

  1. tájékoztatás: Az érintett kérelmére adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről és az arra megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában - az érintett erre irányuló kérelmére írásban - adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
  2. helyesbítés: Az érintett kérheti személyes adatai helyesbítését, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelőnél rendelkezésre áll.
  3. adatok zárolása: Az érintett kérelmére - vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit - adatkezelő zárolja a kérelmező személyes adatait. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
  4. adat törlése: adatkezelő a személyes adatot törli, ha:
   • kezelése jogellenes,
   • az érintett kéri,
   • a kezelt adat hiányos, vagy téves
   • és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
   • az adatkezelés célja megszűnt, vagy
   • az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
   • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
    A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
  5. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
   • a személyes adatok kezelése, vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő,vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
   • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás, vagy tudományos kutatás céljára történik;
   • c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az adatkezelő a kérelemre nem válaszol, illetve az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől (vagy a határidő elmulasztásától) számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Budapest Környéki Törvényszék elérhetősége: 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. 1590 Budapest, Pf. 225/3). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Adatkezeléssel kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Belépés
Kiemelt oldalaink
Kiemelt termékeink