A kiírás szövege
Menü
Életterületek
Legújabb termékeink
Keresés:

Válassz az alábbi keresési lehetőségek közül:

 

Adatkezelés

Tartalom:

 1. Bevezetés
 2. Definíciók
 3. Alapelvek az adatkezelés során
 4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
  1. Feng Shui Bolt
  2. Feng Shui Akadémia Online
  3. Havi lakáshoroszkóp
  4. Elektronikus hírlevél
  5. Feliratkozás endezvényekre
  6. Sütik (cookies)
 5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
 6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége
 7. Jogorvoslati lehetőségek

1. Bevezetés

Szilvásy Judit egyéni vállalkozó (Feng Shui tanácsadó-oktató), az Első Magyar Feng Shui Centrum Web-áruházának (a továbbiakban Web-áruház) üzemeltetője, valamint jelen tájékoztatás 4. pontjának alpontjaiban részletezett tevékenységek és szolgáltatások végzője (1124 Budapest, Tamási Áron u. 37. - további részleteket lást a 6. pontban!) (a továbbiakban adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Jelen adatkezelési tájékoztató a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Hatóság (NAIH) iránymutatásai alapján készült.

Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatása folyamatosan elérhető a https://www.fengshuibolt.hu/?page=centrum/index&read=adatkezeles& webcímen (jelen oldalon).

Adatkezelő az általa üzemeltetett Web-áruház elkötelezett vásárlói és partnerei személyes adatainak védelmében kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő az adatkezelései során birtokába került személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
 • 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

A lap tetejére!

2. Definíciók

2.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított, vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül, vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

2.2. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű, vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.4. adatkezelő: az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang-, vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-, vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

2.6. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.7. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.9. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának, vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen, vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.10. adatmegsemmisítés: az adatok, vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.12. adatfeldolgozó: az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

2.13. harmadik személy: olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, vagy az adatfeldolgozóval;

2.14. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

A lap tetejére!

3. Alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény, vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 • pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól, vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő, vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

A lap tetejére!

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Adatkezelő szolgáltatásainak adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívjuk az adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelő által üzemeltetett weboldalak számára a Dataglobe Zrt. (a továbbiakbanszolgáltató) biztosítja a tárhely- és domain-szolgáltatást, technikailag tehát ő is hozzáférhet a kezelt adatokhoz, így adatfeldolgozónak minősül.

A tárhely- és domain-szolgáltató cég (mint adatfeldolgozó) adatai:
Cég név: Tárhely.Eu Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Adószám: 14571332-2-42
Levelezési cím: 1538 Budapest, Pf.: 510.
E-mail cím: support@tarhely.eu
Weboldal: tárhely.eu

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: az adatkezelő által üzemeltetett weboldalak tárhely- és domain-szolgáltatása, az adatközlők által közölt adatok tárolása és továbbítása adatkezelő felé, (regisztrációk, megrendelések, rögzítése és tárolása; visszaigazoló e-mail értesítések, és elektronikus hírlevelek kiküldésének technikai lebonyolítása; IMAP, POP3 és SMTP levelezőrendszer üzemeltetése)

Adatfeldolgozó által elérhető adatok köre: valamennyi adat.

Adatfeldolgozó adatokhoz való hozzáférésének időtartama: korlátlan (ameddig a weboldalak működésének technikai hátterét az adatfeldolgozó biztosítja, ill. amíg az adatokat az adatközlő, vagy az adatkezelő véglegesen nem törli).

Adatfeldolgozó tevékenysége jelen pont valamennyi alpontjában tárgyalt weboldal esetében fennáll, így az alpontokban szolgáltató adatait külön nem részletezzük.

A lap tetejére!

4.1. Adatkezelések a Web-áruházban (Feng Shui Bolt)

A kezelt adatok köre: azonosítók, vevő neve, fizetési mód, számlázási és szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, dátum, termék-adatok.

Az adatkezelés célja: a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelés megkönnyítése, számlák kiállítása, a megrendelések teljesítése, vásárlói kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a.

Az adatkezelés időtartama a megrendelés kézbesítéséig terjed.

Az adatok módosítását a megrendelők maguk is elvégezhetik a Web-áruház erre a célra szolgáló felhasználói felületén (Adataim módosítása, Szállítási cím hozzáadása, módosítása); de ezek módosítását és törlését a 6. pontban feltüntetett telefonos és e-mail elérhetőségek bármelyikén kezdeményezhetik.

A Web-áruházban történő adatkezelési tevékenységek részletezése:
Tevékenység: Kezelt adatok: Adatkezelés célja:
Regisztráció név, felhasználónév, jelszó felhasználó azonosítása
Megrendelés visszaigazolása név, e-mail cím, megrendelt termékek tájékoztatás a megrendelés rögzítéséről
Kapcsolattartás név, e-mail cím, telefonszám megrendelés pontosítása
Számlázás név, számlázási cím számla kiállítása
Kézbesítés név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám megrendelt termékek sikeres kézbesítése

A Web-áruházban megrendelt termékek kézbesítését a TRANS-O-FLEX Hungary Kft.futárcég (a továbbiakban futárcég) végzi. A sikeres kézbesítés érdekében adatkezelőadatokat közöl futárcéggel így az adatfeldolgozónak minősül.

A futárcég (mint adatfeldolgozó) adatai:
Cég név: Express One Hungary Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-980899
Adószám: 13947109-2-43
Levelezési cím: 1239 Budapest, Európa u. 12.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@expressone.hu
Weboldal: expressone.hu

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: megrendelt termékek kézbesítése (házhoz szállítás), utánvét összegének beszedése, kezelése.

Adatfeldolgozó által elérhető adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím, utánvét összege.

Adatfeldolgozó adatokhoz való hozzáférésének időtartama: a kézbesítés (házhoz szállítás) teljesítésének befejezéséig terjed.

A lap tetejére!

4.2. Feng Shui oktatás (távoktatás Feng Shui Akadémia Online)

A kezelt adatok köre: név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, tananyag-adatok.

Az adatkezelés célja: a hallgatók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, számlák kiállítása, a megrendelt tananyagok rendelkezésre bocsájtása, hallgatói kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a.

Az adatkezelés időtartama a hallgatói jogviszony megszűnéséig terjed.

Az adatok módosítását a megrendelők maguk is elvégezhetik a Feng Shui Akadémia Online erre a célra szolgáló felhasználói felületén (Adataim módosítása); de ezek módosítását és törlését a 6. pontban feltüntetett telefonos és e-mail elérhetőségek bármelyikén kezdeményezhetik.

A Feng Shui távoktatásban történő adatkezelési tevékenységek részletezése:
Tevékenység: Kezelt adatok: Adatkezelés célja:
Regisztráció név, felhasználónév, jelszó felhasználó azonosítása
Igénylés visszaigazolása név, e-mail cím, igényelt tananyag tájékoztatás az igénylés rögzítéséről
Kapcsolattartás név, e-mail cím, telefonszám igénylés pontosítása
Számlázás név, számlázási cím számla kiállítása

Adatkezelő a tananyagokat képező videófelvételeket a Youtube videó-megosztó szerverein tárolja, és onnan tesszi elérhetővé a hallgatók számára. Mivel azonban a videó-megosztóval a hallgatókat érintő azonosító adatokat nem közöl, a videó-megosztó portál nem minősül adatfeldolgozónak.

A Feng Shui Akadémia Online adatkezelésében a jelen pont bevezetésében említettadatfeldolgozón (szolgáltató) kívül más külső cég nem vesz részt adatfeldolgozóként.

A lap tetejére!

4.3. Havi lakáshorozkóp (Havi lakáshoroszkóp)

A Havi lakáshoroszkóp adatkezelése a 4.1. pontban ismertetett Web-áruházban kezelt adatokra épül: adatkezelő ugyanis a felhasználók Web-áruházban rögzített azonosítójához rendeli hozzá a Havi lakáshoroszkóp adminisztrálásához szükséges egyéb adatokat.

A kezelt adatok köre: azonosítók, név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, előfizetési adatok (kezdő dátum, záró dátum), elérhető Havi lakáshoroszkóp számok adatai.

Az adatkezelés célja: a felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, számlák kiállítása, igénylések teljesítése, elérhető tartalmak szabályozása, felhasználói kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a.

Az adatkezelés időtartama a felhasználói jogviszony végéig terjed.

Az adatok módosítását a megrendelők maguk is elvégezhetik a Web-áruház erre a célra szolgáló felhasználói felületén (Adataim módosítása); de ezek módosítását és törlését a6. pontban feltüntetett telefonos és e-mail elérhetőségek bármelyikén kezdeményezhetik.

A Havi lakáshoroszkópban történő adatkezelési tevékenységek részletezése:
Tevékenység: Kezelt adatok: Adatkezelés célja:
Értesítések név, e-mail cím felhasználók tájékoztatása
Számlázás név, számlázási cím számla kiállítása
Adminisztráció név, e-mail cím, előfizetési adatok felhasználó által elérhető tartalmak szabályozása

A Havi lakáshoroszkóp adatkezelésében a jelen pont bevezetésében említett adatfeldolgozón (szolgáltató) kívül más külső cég nem vesz részt adatfeldolgozóként.

A lap tetejére!

4.4. Elektronikus hírlevél

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

Az adatkezelés célja: reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozásig).

A hírlevelet lemondani minden hírlevél végén a "Leiratkozás" linkre kattintva lehet egyetlen kattintással. A leíratkozó adatait (név, e-mail cím) a rendszer automatikusan törli az adatbázisból. A leiratkozás módjáról minden egyes hírlevél alján pontos tájékoztatást talál a felhasználó.

Az elektronikus hírlevél szolgáltatásban végzett adatkezelési tevékenységek részletezése:
Tevékenység: Kezelt adatok: Adatkezelés célja:
Feliratkozás név, e-mail cím feliratkozó azonosítása
Csoportosítás név, e-mail cím hírlevél érdeklődési csoportok kezelése
Hírlevél küldése név, e-mail cím csoportos hírlevelek kiküldése

Az elektronikus hírlevél adatkezelésében a jelen pont bevezetésében említettadatfeldolgozón (szolgáltató) kívül más külső cég nem vesz részt adatfeldolgozóként.

A lap tetejére!

4.5. Feliratkozás rendezvényekre (Tanfolyam időpontok)

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés célja: meghirdetett tréningeken, rendezvényeken való részvételi szándék rögzítése, jelenléti ív készítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozásig), vagy a rendezvény lebonyolításáig terjed.

A feliratkozásról küldött automatikus visszaigazoló e-mail tartalmazza a leiratkozáshoz használható linket. Erre a linkre kattintva a feliratkozó a rendezvény megkezdéséig törölheti személyes adatait. Kattintásra a leíratkozó adatait (név, e-mail cím, telefonszám) a rendszer automatikusan törli az adatbázisból. A leiratkozás módjáról a visszaigazoló e-mailben pontos tájékoztatást talál a feliratkzozó.

A feliratkozás rendezvényekre szolgáltatásban végzett adatkezelési tevékenységek részletezése:
Tevékenység: Kezelt adatok: Adatkezelés célja:
Feliratkozás név, e-mail cím, telefonszám feliratkozó azonosítása
Visszaigazolás küldése név, e-mail cím részvételi szándék nyugtázása
Jelenléti ív nyomtatása név, e-mail cím részvétel nyilvántartása

A feliratkozás rendezvényekre adatkezelésében a jelen pont bevezetésében említettadatfeldolgozón (szolgáltató) kívül más külső cég nem vesz részt adatfeldolgozóként.

A lap tetejére!

4.6 Sütik (cookies)

A Web-áruház forráskódja külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak. E hivatkozások kibocsájtói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. A kibocsájtó a testre szabott kiszolgálás, vagy a pontos mérések érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a sütik alkalmazását tiltsa, ezzel a Web-áruház működésének biztonságát nem veszélyezteti.

4.6.1. Google Analytics

Külső szolgáltató segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését (Google Analytics). Mivel a Web-áruház forráskódjában elhelyezett süti révén Google Analytics látogatói adatokhoz fér hozzá, adatfeldolgozónak minősül. A mérési adatok kezeléséről az adatfeldolgozó tud részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetősége: http://www.google.com/analytics.

 

A weboldal ún. remarketing címkéket tartalmaz remarketing lista építése céljából, így meglátogatása után külső szolgáltatók, közöttük a Google, internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthetnek meg, ezek az ún. érdeklődés alapú hirdetések. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra, a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják. A remarketing címkékhez a Google cookie-kat használ. A Weboldal ún. konverziókövetést használ a Google Adwords hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövető cookie csak korlátozott ideig létezik, elfogadása nem kötelező, semmilyen személyes információt nem rögzít és nem használ. A Weboldal a Facebook ún. konverziókövető pixelét használja a Facebook hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövetés során a látogató személyes adatai nem kerülnek rögzítésre.

Látogató letilthatja a Google cookie használatát a Google Hirdetési beállításaiban: http://www.google.com/settings/ads. A Google és Facebook cookie-k tiltása nem befolyásolja a weboldal általános működését.

4.3. A Feng Shui Centrum honlapjai

(a 4.1. pontban említetteken kívül a www.fengshui.hu)

4.4. Egyéb adatkezelés

A Feng Shui Centrum egyéb adatokat nem kezel és nem tárol. Az e tájékoztatóban fel nem sorolt esetleges adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetoleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

A Feng Shui Centrum a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A lap tetejére!

5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Feng Shui Centrum számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén (1124 Budapest, Tamási Áron u. 37.), a Dataglobe Zrt. 1156 Budapest, Sárfű u. 3. címén, továbbá adatfeldolgozójánál találhatók meg.

A Feng Shui Centrum a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Feng Shui Centrum olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Feng Shui Centrum az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Feng Shui Centrum informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A lap tetejére!

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Szilvásy Judit egyéni vállalkozó
Székhely: 1124 Budapest, Tamási Áron u. 37.
Adószám: 79134772-1-43
E-mail cím: info@fengshui.hu
Mobil: +36 30 63-111-38

A lap tetejére!

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését.

Az érintett kérelmére a Feng Shui Centrum, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyérol) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Feng Shui Centrum költségtérítést állapít meg.

A Feng Shui Centrum a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Feng Shui Centrum a helyesbítésről és a törlésrol az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának, vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása, vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Feng Shui Centrum - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményérol a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A Feng Shui Centrum az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A Feng Shui Centrum az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben a Feng Shui Centrum adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi auditorunkhoz: www.ppos.hu/audit

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: (06-1) 475-7186, 475-7100
Telefax: (06-1) 269-3541
E-mail: adatved@obh.hu

A lap tetejére!

Keresés
Belépés
Kiemelt oldalaink
Kiemelt termékeink